Investeringsstøtte

Din virksomhed kan ansøge om implementeringstilskud, hvis I tidligere har fået udarbejdet og godkendt en grøn forretningsplan i regi af enten GCO eller et tilsvarende Regionalfondsprojekt under ”akse 3”.

Investeringen skal foretages på baggrund af en gennemarbejdet plan for en cirkulær forretningsmodel. Det skal af ansøgningen samtidig fremgå, hvilke besparelser i energi- og ressourceanvendelsen – fx per produceret enhed - som den planlagte investering vil medføre.

Der kan ydes tilskud til investeringer i

 • Indkøb af materiel og udstyr (ekskl. produktion af energi og softwareudvikling)
 • Rådgivning vedr. køb og ibrugtagning af det indkøbte udstyr
 • Indkøb af licenser, knowhow og patenter

Der er en række ansøgningsrunder fordelt over 2021 og 2022 - se nuværende ansøgningsfrist ude til højre.

Der vil typisk kunne gives et tilskud til investeringsprojekter med en samlet investeringssum på op til 1 mio. kr. Støtteprocenten vil typisk udgøre ml. 15 og 30 % af de godkendte investeringsudgifter. Støtten gives under reglerne for de minimis-støtte.

Hvis I har spørgsmål til ansøgning og vilkår for implementeringsstøtte, kan I kontakte programleder Jonas Junge Andersen på jja@cleancluster.dk.

Ansøgningsskema og obligatoriske bilag/dokumentation fra ansøger

Ansøgningen SKAL indsendes ved brug af ansøgningsskemaet her. Herudover SKAL fremsendes en godkendt grøn forretningsplan fra GCO eller lignende grønne program. For at kunne komme i betragtning til investeringstilskud skal ansøger kunne fremvise denne dokumentation

Obligatoriske bilag

Sammen med udfyldt ansøgningsskema skal følgende materiale vedlægges:

 1. Bilag A. En gennemarbejdet plan for implementering af en cirkulær forretningsmodel / et cirkulært forretningsspor i virksomheden. Planen kan være resultatet af deltagelse i et GCO forløb, men det er ikke et krav.

  Planen skal beskrive de konkrete tiltag, som indgår i den cirkulære forretningsmodel, herunder hvilke processer i værdikæden og hvilke energikilder, ressourcer og materialer, som den omfatter. Ud fra en ’før’-måling (baselinemåling udført fx i GCO forløb) skal planen beskrive de forventede effekter i forhold til fald i a) CO2-udledning (tons CO2-ækvivalenter), b) energiforbrug (i gigajoule) og c) årligt fald i materialeforbrug (i tons), som den implementerede forretningsmodel vil realisere.

  Ansøgningsskema

  Hent ansøgningsskemaet og vejledning HER

  Næste ansøgningsfrist: d. 15. september 2021 kl. 12.00.
  Svar på ansøgning kan forventes inden for 4-6 uger.

  Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskema

  Projektbeskrivelsen

  Her skal I beskrive, hvad den ønskede investering går ud på, herunder hvilke anskaffelser og ydelser som investeringen består af. Dernæst beskrives formålet og det økonomiske og ressourcemæssige rationale bag investeringen. Under spørgsmålet ’Hvilke miljø- og klimamæssige effekter forventer I, at investeringen vil medføre?’ skal I beskrive projektet ’før og efter’ mht. de reduktioner i hhv. CO2-emission, energi- og ressourceanvendelse, som I forventer at investeringen vil føre til. Det betyder, at I skal have foretaget en såkaldt ’baseline’-måling, eller en tilsvarende beregning, hvor den nuværende ressourceanvendelse beskrives på en måde, så den kan sammenlignes med de effekter, som I forventer at få ud af investeringen.

  Aktivitetsplan

  Her angiver I jeres plan for, hvornår I indleder investeringen. Hvornår regner I med at kunne afgive de tilhørende ordrer på maskiner/udstyr (skal ligge EFTER modtagelse af tilsagn om støtte til investeringen – jf. EU-regel om dette.) De forventede tidspunkter for installation og fuld idriftsætning skal også angives.

  Investeringsudgifter

  Her angives de anslåede udgifter til investeringens enkelte elementer – fx indkøb af udstyr, betaling af teknisk rådgivning eller royalty for brug af et patent. Investeringen skal senest være foretaget med udgangen af juni 2022. Efterfølgende udgifter er projektet og støtteberegningen uvedkommende.

  Driftsøkonomi

  Her skal I med tal beskrive den samlede (drifts-) økonomiske resultat, som investeringen forventes at have. Resultatet kan opgøres som a) de indtægter og (evt.) sparede udgifter, som investeringen fører med sig FRATRUKKET de driftsomkostninger og (evt.) engangsudgifter, som er knyttet til investeringen.

  Effekterne kan opgøres ud fra de omfattede produkter eller ydelser eller per periode, alt efter hvad der giver mening og er muligt for ansøger.

  Det væsentligste er, at I kan dokumentere, at investeringen er økonomisk levedygtig ved, at den leverer et samlet set positivt cash flow til virksomheden.